ویلاگستر

خراسان جنوبی(سهامی خاص)

Get Adobe Flash player

سقف کادب

سیستم های مختلف سقف کاذب فضای بسیار مناسبی درسقف ایجاد می کند که علاوه برزیبایی ،نقش بسیار موثری درجلوگیری ازانعکاس صدا دارد.
آلومینیوم سروش مجری انواع سقف کاذب آلومینیومی دامپا،کناف ،سقف کاذب P.V.C وتایل می باشد که هر کدام ویژگی وکاربرد خاص خود را دارا می باشد.